Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SESJA RADY POWIATU - 28.12.2016

PROPONOWANY PORZĄDEK

SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO

W DNIU 28 GRUDNIA 2016 R. GODZ. 13.00

 

1. Otwarcie obrad XXVI sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

a) stwierdzenie prawomocności obrad

b) przedstawienie i przyjęcie porządku obrad

c) przyjęcie protokołu z XXV sesji

2. Informacja o pracy Zarządu

3. Sprawozdanie z działalności komisji problemowych za 2016

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2016

5. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 roku

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2017

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tematyki i terminów sesji Rady Powiatu Strzeleckiego na rok 2017

8. Zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/235/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2016 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich

9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIII/223/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej działającemu pod firmą „Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich”

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich umowy dzierżawy nieruchomości

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku

12. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Strzeleckiego

13. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Strzeleckiego

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania publicznego

15. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu strzeleckiego przez inne niż Powiat Strzelecki organy prowadzące.

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasną z upływem roku budżetowego 2016 oraz określenia ostatecznego terminu ich realizacji w roku budżetowym 2017

17. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2017

18. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2017 - 2020

19. C.d. pkt 1 c. – głosowanie

20. Interpelacje, zapytania wnioski i oświadczenia radnych

21. Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych

22. Sprawy bieżące

23. Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

 

Wersja XML