Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAPROSZENIE do wzięcia udziału w obradach KOMISJI KONKURSOWEJ

Zarząd Powiatu Strzeleckiego
 
zaprasza
 
przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej oraz osoby prawnych i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej

do wzięcia udziału w obradach KOMISJI KONKURSOWEJ 
oceniającej oferty złożone na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Zawadzkiem oraz w Kadłubie
 
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XXXIV/341/13
Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia
"Wieloletniego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z  organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na lata 2014-2016"
w skład komisji konkursowej wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorących udział w konkursie.
 
 
Zgłoszenia przyjmowane są 
do dnia 17 października 2013 roku
w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2, pokój 208
tel. 77 4401 759
mail: 
 
Termin posiedzenia Komisji zostanie uzgodniony w terminie późniejszym.
Wersja XML