Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SPRAWOZDANIE

SPRAWOZDANIE

z realizacji 
„Programu współpracy Powiatu Strzeleckiego 
z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w roku 2012”
 
 Podstawa prawna:
 
1)   Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536);
2)   Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 roku o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz.146),
3)   Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Da. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1244),
4)   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz.25),
5)   Uchwała Nr XV/157/11 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012”;
6)   Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157 poz. 1240)
7)   Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. wprowadzająca ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241),
8)   Przepisy szczególne – w zależności od potrzeb, z zakresu pomoc społeczna, kultura fizyczna, stowarzyszenia, zamówienia publiczne itp.
1.    Uchwalenie „Programu współpracy powiatu strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
w roku 2012” przez Radę Powiatu Strzeleckiego – 
Uchwała Nr XV/157/11 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 listopada 2011 roku 
 
Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do uchwalenia rocznego programu współpracy, zwanego dalej „programem”, z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy, zwanymi dalej „podmiotami”.
 
 
CO PROGRAM OKREŚLA?
 
Program określa formy, zasady i zakres współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami, a także sposoby określania priorytetów zadań publicznych, których realizacja związana będzie z udzieleniem dotacji, wysokość przeznaczanych na realizację celu środków oraz tryb konsultacji programu.Uchwalenie „Program współpracy powiatu strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w roku 2012”, został przyjęty w dniu 30 listopada 2011 roku Uchwałą Nr XV/157/11 Rady Powiatu Strzeleckiego, 
zaś jego przyjęcie poprzedziły etapowe przygotowania. Program został poddany konsultacjom 
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.2 ustawy. W efekcie przeprowadzonych konsultacji wpłynął 1 wniosek, z czego uwzględniono ten 1 wniosek.
 
 
CEL PROGRAMU
 
Celem programu jest określenie zasad w zakresie wspierania przez powiat działań organizacji pozarządowych poprzez powierzanie tym organizacjom ustawowych zadań powiatu, służącym poprawie jakości życia jego mieszkańców. Poprzez określenie i realizację tych zasad samorząd pragnie włączać organizacje pozarządowe w system demokracji lokalnej i zwiększyć aktywność lokalnej społeczności.
 
 
2.    Harmonogram działań podejmowanych na rzecz organizacji pozarządowych 2011/2012.
 
 
 
L.p.
 
Opis działania
 
 
Termin realizacji
1 Przygotowanie ankiet dla NGO oraz tabeli dodatkowej z uwagami 
do aktualnego programu współpracy, zamieszczenie wersji elektronicznej na internetowej stronie powiatu www.powiatstrzelecki.pl (formularz aktywny)
Październik - listopad 2011
2 Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Strzeleckiego nr 165/2011 z dnia 03.11.2011 ogłoszono konsultacje dla organizacji pozarządowych w sprawie „Programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012”.
04 - 11.11.2011
 
3 Podsumowanie wyników ankiet, podsumowanie uwag do aktualnego programu, przedstawienie wyników ankiet Zarządowi Powiatu Strzeleckiego 21.11.2011
4 Uchwalenie „Programu współpracy powiatu strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012” przez Radę Powiatu Strzeleckiego – Uchwała Nr XV/157/11 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 listopada 2011 roku 30.11.2011
5 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na stronie internetowej powiatu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w dwutygodniku „Powiat Strzelecki”, wywieszenie jego treści w gablocie zewnętrznej i wewnętrznej 29.03-26.04.2012
6 Zamknięcie wpływu ofert, powołanie Zarządzeniem Starosty komisji konkursowej do analizy merytorycznej i finansowej nadesłanych ofert, analiza nadesłanych ofert, wybór zwycięzców, przekazanie wyników konkursu Zarządowi Powiatu Strzeleckiego 26.04.2012
7 Podanie do publicznej wiadomości wyników konkursu oraz pisemne powiadomienie zwycięzców konkursu, przygotowanie stosownych umów adekwatnie do harmonogramów zamieszczonych w ofertach 15.05.2012
8 Podpisanie umów na realizację zadań powiatowych przez NGO W zależności od terminów realizacji zadań podanych w ofercie
9 Bieżące sprawy związane z NGO tj. konsultacje indywidualne np. pomoc przy sprawdzaniu dokumentów potrzebnych do uzyskania statusu opp, analiza napływających sprawozdań, rozwijanie bazy, informowanie o aktualnych środkach zewnętrznych dla III sektora, o szkoleniach itp.; przygotowanie kolejnych konsultacji, współpracy na następny rok budżetowy Na bieżąco w ciągu roku 2012
11 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi odnośnie programu współpracy na rok 2013, podsumowanie kolejnego roku współpracy 25.10.2012 - 10.11.2012
12 Uchwalenie „Programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013” - Uchwała Nr XXVII/250/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 listopada 2012 28.11.2012
 
 
 
3.    Formy współpracy
 
Zlecenie realizacji zadań powiatu organizacjom w roku 2012 odbywało się poprzez wspieraniewykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji 
(co oznacza, że wnioskodawca zobowiązuje się do zapewnienia finansowego wkładu własnego na poziomie co najmniej 5% wartości oczekiwanej dotacji). Inne pozafinansowe formy wsparcia obejmowały w szczególności:
 
a)             udzielenie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez organizacje, których tematyka wiąże się z programem, np. poprzez możliwość nieodpłatnego udostępnienia lokalu, infrastruktury technicznej, 
 
b)      udzielanie informacji o pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych 
z innych źródeł niż dotacja powiatu, w tym środków z Unii Europejskiej (działalność tutejszego Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich):
 
 
 
SPOTKANIA INFORMACYJNE, W KTÓRYCH BRAŁY UDZIAŁ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
 
1.      Spotkanie informacyjne organizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Strzelcach Opolskich oraz Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego.  
 
26 stycznia 2012 rok – temat: „Planowane nabory wniosków w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki w 2012 roku”
Obecni:
·         Związek Emerytów i Rencistów - Koło Zawadzkie
·         Polski Związek Głuchych w Strzelcach Opolskich
·         Związek Emerytów i Rencistów – Koło Strzelce Opolskie
·         Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych im. Św. Jana De La Salle
·         TSKN Staniszcze Wielkie
·         TSKN Kolonowskie
·         Ludowy Klub Sportowy „Tęcza”
·         Ludowy Klub Sportowy „Plon” Błotnica Strzelecka
 
2.      Spotkanie informacyjne organizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Strzelcach Opolskich oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
 
5 lipca 2012 rok – temat: „Spotkanie informacyjne na temat polepszenia warunków życia osób niepełnosprawnych. Europejski Fundusz Społeczny dla osób niepełnosprawnych”.
Obecni:
·         Związek Emerytów i Rencistów – koło Strzelce Opolskie
·         Stowarzyszenie „OGNIK”
·         Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
·         Stowarzyszenie „BARKA”
·         Polski Związek Niewidomych w Strzelcach Opolskich
·         Polski Związek Głuchych w Strzelcach Opolskich
Ponadto udzielono konsultacji bezpośrednio w punkcie, które dotyczyły - zakresu możliwości wsparcia ze środków UE na rozwój, zakup sprzętu, remonty.
 
 
 
4.    OCENA REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY ZGODNIE ZE WSKAŹNIKAMI EWALUACJI ZAWARTYMI W SAMYM PROGRAMIE WSPÓŁPRACY NA ROK 2012.
 
 
W odpowiedzi na otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych ujęty w ogłoszeniu Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 29.03.2012 wpłynęło 18 ofert. Na etapie oceny formalnej zostały odrzucone 3 oferty z uwagi na niedopełnienie następujących wymogów formalnych:
-   niezgodność nazwy zadania z ogłoszeniem o konkursie (w 1 ofercie)
- niezałączenie do oferty i sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego za rok poprzedni lub rok 2010 (błąd powtarzający się w 2 ofertach).
Do etapu oceny merytorycznej zakwalifikowano 15 ofert, z czego 8 ofert po dokonaniu do dnia 08.05.2012 r. uzupełnień i wyjaśnień do oceny formalnej dotyczącej przede wszystkim kompletności złożonej oferty i załączników.
 
Oferty dopuszczone do oceny merytorycznej:
 
 
NAZWA ZADANIA
 
NAZWA OFERENTA
I
Wypoczynek podczas wakacji letnich dla dzieci i młodzieży z powiatu strzeleckiego z elementami sportu, edukacji 
i rekreacji.
6 000 zł
 1. Stowarzyszenie Odnowy Wsi Staniszcze Małe
 2. UKS Karo
II
Popularyzacja i organizacja sportu drużynowego.
6 000 zł
1.      ASPR Zawadzkie
2.      UKS Karo ze Strzelec Opolskich
III
Promowanie uczestnictwa małych i dużych mieszkańców Powiatu Strzeleckiego w życiu kulturalnym - edukacja poprzez zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne, wokalne, taneczne - rozwijanie talentu i zainteresowań różnymi rodzajami sztuki wśród mieszkańców powiatu strzeleckiego, aktywny udział 
w wydarzeniach kulturalnych.
3 000 zł
1.      Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Żędowicach
2.      Stowarzyszenie Wincentego z Kielczy
3.      Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga
IV
Propagowanie kultury - obyczajów i tradycji – mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkałych na terenie Powiatu Strzeleckiego.
4 000 zł
1.      TSKN Opole
2.      Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły 
w Żędowicach
V
Popularyzacja i organizacja sportów sztuki walki.
2 000 zł
1.      Klub Karate NIDAN z Zawadzkiego
VI
Organizacja różnej formy wycieczek dla małych i dużych mieszkańców powiatu strzeleckiego celem poznania bogactwa przyrodniczego, architektonicznego i historycznego powiatu strzeleckiego i okolicy.
4 000 zł
1.      Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej
2.      Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
VII
Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna – zwiększenie świadomości zagrożeń chorobami cywilizacyjnymi, asymilacja chorych w środowisku, zajęcia służące poprawie zdrowia i kondycji wraz z rehabilitacją.
5 000 zł
1.      Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły 
w Żędowicach
2.      Stowarzyszenie Odnowy Wsi Spórok
3.      Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w roku 2012 wyniosła 30 000,00 zł.
 
W wyniku otwartego konkursu ofert zawarto 7 umów na realizację zadań publicznych wymienionych wyżej. Wszystkie te umowy zostały zawarte w formie wsparcia.
 
W ciągu roku nie została rozwiązana, zerwana czy unieważniona żadna umowa.
  
 
 1. Specyfikacja projektów i oferentów, którym udzielono dotacji w formie wsparcia 
  n/w zadań:
 
Po dokonanej analizie formalnej i merytorycznej w/w ofert i podliczeniu punktów (maksymalnie oferta mogła otrzymać 435 punktów – 3 członków komisji x maksymalnie 145 punktów) przyznano dotacje następującym organizacjom:
 
 
        I.            Wypoczynek podczas wakacji letnich dla dzieci i młodzieży z powiatu strzeleckiego 
z elementami sportu, edukacji i rekreacji zwyciężyła oferta:
 
„Wakacyjna przygoda językowa” - Stowarzyszenia Odnowa Wsi Staniszcze Małe
z sumaryczną liczbą punktów: 371 pkt.
§ konkurencyjna oferta złożona przez UKS Karo zdobyła łącznie 222 punkty;
 
 
Sposób wykonania zadania publicznego
 
Termin realizacji: 25.06 - 31.07.2012 r.
Realizacja zadania: zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom pozostającym w domu w czasie wakacji poprzez zorganizowanie atrakcyjnych zajęć, dających możliwość spędzenia ciekawych 
i bezpiecznych wakacji oraz poprawa umiejętności językowych z zakresu języka angielskiego 
i niemieckiego. W ramach zadania publicznego pod hasłem "Wakacyjna przygoda językowa" realizowany był szereg ciekawych zajęć dla dzieci i młodzieży w wieku do lat 16, podczas których młodzi ludzie zostali zapoznani ze słownictwem związanym z tematyką zajęć w języku angielskim
i niemieckim. Nauka języków obcych została przeniesiona ze szkolnej ławki w miejsca związane
z zabawą i rozrywką (ZOO, basen, kręgielnia, turnieje sportowe, wycieczki). Pozyskiwanie nowej wiedzy odbywało się w sposób niekonwencjonalny a jednoczenie bardzo przystępny. Dzieci miały możliwość poznania słownictwa związanego ze spędzaniem wolnego czasu i umiejętnością komunikowania się w językach obcych.
 
Założone i zrealizowane cele:
 1. nauka języków obcych poprzez wykorzystywanie i powtarzanie słownictwa podczas zajęć,
 2. nauka wykorzystywania poznanych słów w praktyce,
 3. przełamywanie barier językowych,
 4. nauka otwartości,
 5. wyrobienie zaradności i samodyscypliny,
 6. praca nad rozwojem fizycznym i psychicznym,
 7. wspólna zabawa, integracja i wypoczynek,
 8. nauka obcowania z przyrodą oraz poznanie ciekawych zjawisk występujących w świecie fauny i flory.
Z przeprowadzonych zajęć sporządzano listy uczestników wg poniższego zestawienia:
 
LP
DZIAŁANIA W RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO
DATA
1
Basen Oleska Laguna
2.07
2
Turniej ringo
3.07
3
Turniej tenisa stołowego
4.07
4
Biwak Staniszcze Wielkie
5-6.07
5
Basen Oleska Laguna
9.07
6
Nadleśnictwo Zawadzkie
10.07
7
Turniej tenisa stołowego
11.07
8
Biwak Staniszcze Małe
12-13.07
9
Kręgielnia Kolonowskie
16.07
10
Wycieczka do ZOO Opole
18.07
11
Turniej tenisa stołowego
19.07
12
Biwak w Spóroku (podchody i noc)
19.07
13
Kręgielnia Kolonowskie
23.07
14
Basen Oleska Laguna
24.07
15
Rozgrywki sportowe
25.07
16
Wycieczka do Złotego Stoku i nad Jezioro Nyskie
28.07
 
 
KWOTA PRZEKAZANEJ DOTACJI
FINANSOWY WKŁAD
(ŚRODKI FINANSOWE: 
- WŁASNE
- OBCE)
KOSZT CAŁKOWITY REALIZOWANEGO ZADANIA WKŁAD OSOBOWY
6 000,00 zł
2 030,00 zł
4 500 zł
16 130,00 zł 3 600,00 zł
 
Dotacja została wykorzystana w całości na cel zgodny z przeznaczeniem.  
 
 
     II.            Popularyzacja i organizacja sportu drużynowego - zwyciężyła oferta:
 
„Szkolenie drużyn młodzieżowych w dyscyplinie piłka ręczna” - Autonomiczna Sekcja Piłki Ręcznej Zawadzkie
z sumaryczną liczbą punktów: 349 pkt.
konkurencyjna oferta złożona przez UKS Karo zdobyła łącznie 295 punktów;
 
Termin realizacji zadania: 31.05-31.12.2012. Prowadzenie systematycznych zajęć z grupami dzieci 
i młodzieży we wszystkich grupach wiekowych. W ciągu cyklu szkoleniowego w okresie objętym zadaniem organizowane były treningi z wykwalifikowaną kadrą trenerską, odbywały się turnieje, mecze sparingowe oraz mecze wyjazdowe, które pozwoliły sprawdzić zdobywane umiejętności. W ramach nagrody i motywacji organizowane były wyjazdy na mecze ligowe seniorów oraz turnieje integracyjne z młodzieżą niepełnosprawną z DPS Zawadzkie. Zorganizowano  IV Turniej Mikołajkowo-Noworoczny dla najmłodszych dzieci. W wakacje grupa juniorów wyjechała na obóz szkoleniowy połączony z festiwalem piłki ręcznej w Beszprem na Węgrzech.
 
Realizacja zadania odbyła się następującej formie:
 
LP
DZIAŁANIA W RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO
TERMIN
1
Dokończenie cyklu treningów i szkolenia w poszczególnych grupach wiekowych w sezonie 2011/2012
15.05 -20.06
2
Udział drużyny młodzików w finale Mistrzostw Polski w piłce ręcznej
18 -23.06
3
Uroczyste zakończenie sezonu przy ognisku
28.06
4
Nabór zawodników do drużyny na kolejny sezon
sierpień
5
Zorganizowanie obozu kondycyjnego i udział w festiwalu piłki ręcznej w Beszprem (Węgry)
13 -19.08
6
Zgłoszenie drużyn do rozgrywek w poszczególnych grupach wiekowych
wrzesień
7
Zakup sprzętu sportowego
sierpień
8
Zapewnienie obiektów sportowych w gminach biorących udział w projekcie
wrzesień
9
Prowadzenie cyklu szkoleń i treningów we wszystkich grupach wiekowych
9 -12.2012
10
Zorganizowanie V Międzynarodowego Turnieju Piłki Ręcznej Juniorów Młodszych
22 -23.09
11
Zorganizowanie IV Turnieju Mikołajkowego dla najmłodszych grup wiekowych
8.12
 
KWOTA PRZEKAZANEJ DOTACJI
FINANSOWY WKŁAD
(ŚRODKI FINANSOWE:
 - WŁASNE
 - OBCE)
KOSZT CAŁKOWITY REALIZOWANEGO ZADANIA WKŁAD OSOBOWY
6 000,00 zł 5 815,19 zł
6 000,00 zł
17 815,19 zł 0,00 zł
 
Zgodnie z zapisem w umowie zawartej pomiędzy ASPR a Powiatem procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosi nie więcej niż 31,84%, jednak z uwagi na większy udział dotacji w całościowej wartości zadania, tj. 33,68%, Zleceniobiorca w celu zrealizowania zapisów § 2 umowy dotyczących zachowania procentowego udziału dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego, dokonał zwrotu środków finansowych pochodzących z dotacji w wysokości 328,18 zł na zasadach określonych w § 10 Umowy (plus odsetki).
Zleceniobiorca wpłacił w dniu 27.02.2013 na konto starostwa kwotę w wysokości 331,18 zł – zwrot dotacji wraz z odsetkami podatkowymi i tym samym wykorzystał dotację w kwocie 5 671,82 zł na cel zgodny z przeznaczeniem.
 
 
   III.            Promowanie uczestnictwa małych i dużych mieszkańców Powiatu Strzeleckiego w życiu kulturalnym - edukacja poprzez zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne, wokalne, taneczne - rozwijanie talentu i zainteresowań różnymi rodzajami sztuki wśród mieszkańców powiatu strzeleckiego, aktywny udział w wydarzeniach kulturalnych - zwyciężyła oferta:
 
 
„Klub Krytyka” - Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga ze Staniszcz Wielkich
z sumaryczną liczbą punktów: 333 pkt.
§ konkurencyjna oferta złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Żędowicach zdobyła łącznie 288 punkty;
§ konkurencyjna oferta złożona przez Stowarzyszenie Wincentego z Kielczy zdobyła łącznie 283 punkty.
 
Termin realizacji zadania: 31.05-20.12.2012. W ramach zadania publicznego mieszkańcom gminy Kolonowskie i okolic umożliwiono kontakt z kulturą wyższą: udział w koncertach i spektaklach (Teatr Muzyczny w Gliwicach, Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu, Filharmonia Opolska), w których na co dzień nie mają możliwości uczestniczyć. W ramach zadania uczestnicy projektu wzięli udział w spotkaniach dyskusyjnych, podczas których omawiane były obejrzane spektakle, koncerty i projekcje.
 
Realizacja zadania odbyła się w formie wyjazdów do filharmonii i teatru (4 wyjazdy) oraz 4 spotkań dyskusyjnych wg poniższego wykazu:
 
LP
DZIAŁANIA W RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO
TERMIN
1
Wyjazd do Filharmonii Opolskiej na koncert Saxofonissimo
9.10.
2
Spotkanie dyskusyjno-integracyjne po koncercie
10.10
3
Wyjazd na musical „Wakacje Don Żuana” do Teatru Muzycznego w Gliwicach
27.10
4
Spotkanie dyskusyjno-integracyjne po koncercie
29.10
5
Wyjazd do Filharmonii Opolskiej na koncert finałowy X Opole Gospel Festiwal
18.11
6
Spotkanie dyskusyjno-integracyjne po koncercie
19.11
7
Wyjazd do Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na spektakl Mayday 2
5.12
8
Spotkanie dyskusyjno-integracyjne po koncercie
7.12
 
 
KWOTA PRZEKAZANEJ DOTACJI
FINANSOWY WKŁAD
(ŚRODKI FINANSOWE:
 - WŁASNE
 - OBCE)
KOSZT CAŁKOWITY REALIZOWANEGO ZADANIA WKŁAD OSOBOWY
3 000,00 zł 3 764,79 zł
1 000,00 zł
8 049,40 zł 1 140,00 zł
Z uwagi na otrzymane atrakcyjne rabaty przy zakupie biletów wstępu do filharmonii, dotacja nie została wykorzystana w całości. Dotacja została wykorzystana w kwocie 2 144,61 zł. Zleceniobiorca dokonał zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 855,39 zł w dniu 4.01.2013r.
 
 
   IV.            Propagowanie kultury - obyczajów i tradycji – mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkałych na terenie Powiatu Strzeleckiego - zwyciężyła oferta:
 
„Herbstball – festyn integracyjny Mniejszości Niemieckiej” - Towarzystwo Społeczno- Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim w Opolu
z sumaryczną liczbą punktów: 355 pkt.
 
konkurencyjna oferta złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Żędowicach zdobyła łącznie 220 punktów.
 
Ideą przedsięwzięcia było zorganizowanie festynu w Szymiszowie dla mieszkańców Powiatu Strzeleckiego z występami zespołów MN z terenu powiatu oraz wystawa tematyczna związana 
z ukazaniem ich dorobku. Głównym punktem wystawy było 20-lecie istnienia jednego z najstarszych zespołów muzycznych Mniejszości Niemieckiej Silesia. Przygotowano punkt gastronomiczny 
z typowymi niemieckimi potrawami.
 
KWOTA PRZEKAZANEJ DOTACJI
FINANSOWY WKŁAD
(ŚRODKI FINANSOWE:
 - WŁASNE
 - OBCE)
KOSZT CAŁKOWITY REALIZOWANEGO ZADANIA WKŁAD OSOBOWY
4 000,00 zł 974,10 zł
0,00 zł
5 274,10 zł 300,00 zł
 
Dotacja została wykorzystana w całości na cel zgodny z przeznaczeniem.  
 
 
     V.            Popularyzacja i organizacja sportów sztuki walki - zwyciężyła oferta:
 
„Organizacja zajęć karate shotokan dla dzieci i młodzieży z Powiatu Strzeleckiego” - Klub karate „Nidan” z Zawadzkiego
 
z liczbą sumaryczną punktów: 320 pkt.
 
Prowadzenie zajęć karate shotokan dla grup dzieci i młodzieży w wieku 11-19 lat (2 godziny tygodniowo). Udział w egzaminie na stopniu kyu w październiku/listopadzie. Udział 
i współorganizacja turnieju klubowego w grudniu, udział w zawodach sportowych.
Realizacja zadania odbyła się w następujący sposób:
 
LP
DZIAŁANIA W RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO
TERMIN/ MIESIĄC
1
Podział przedziału wiekowego 11-19 lat na grupy
3.IX.
2
Podpisanie umowy zlecenia z instruktorem
3.IX.
3
Działania informacyjne, reklamowe
3.IX-20.XII
4
Prowadzenie zajęć - 2 godziny tygodniowo
3.IX-20.XII
5
Prowadzenie zajęć teoretycznych
raz w miesiącu
6
Udział w zawodach sportowych – trzy starty
IX- XII
7
Zakup sprzętu sportowego
IX-XI
8
Zakup nagród
XI
 
 
KWOTA PRZEKAZANEJ DOTACJI
FINANSOWY WKŁAD
(ŚRODKI FINANSOWE:
 - WŁASNE
 - OBCE)
KOSZT CAŁKOWITY REALIZOWANEGO ZADANIA WKŁAD OSOBOWY
2 000,00 zł 1 410,00 zł 3 410,00 zł 0,00 zł
 
Dotacja została wykorzystana w całości na cel zgodny z przeznaczeniem.  
 
 
   VI.            Organizacja różnej formy wycieczek dla małych i dużych mieszkańców powiatu strzeleckiego celem poznania bogactwa przyrodniczego, architektonicznego 
i historycznego powiatu strzeleckiego i okolicy - zwyciężyła oferta:
 
„Babie Lato na szlaku” -  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kadłubie
z liczbą sumaryczną punktów: 346 pkt.
§ konkurencyjna oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej zdobyła łącznie 257 punktów;
 
 
Termin realizacji zadania: 11.06. – 19.10.2012. Oferta opiewała na łączną kwotę zadania: 3 393,00 zł, dotacja w tej wysokości została przekazana stowarzyszeniu.  I Rajd Niepełnosprawnych „Babie Lato na szlaku” to impreza skierowana do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z powiatu strzeleckiego i ich opiekunów. Charakter imprezy był typowo turystyczno-krajoznawczy. Na pikniku spotkały się dzieci 
i młodzież niepełnosprawna intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim z ZSS przy DPS w Kadłubie, Zawadzkiem, z SOSW w Leśnicy wraz z opiekunami (łącznie 48 osób). Rajd miał miejsce w Górze Świętej Anny.
 
LP
DZIAŁANIA W RAMACH REALIZACJI ZADANIA
TERMIN
WYKONANIE ZADANIA
1
Zebranie organizacyjne przed podjęciem planowanego zadania
11.06.2012
Opracowanie regulaminu rajdu, druków zgłoszeń
2
Akcja promocyjna
20-29.06.2012
Informacje w prasie (Powiat Strzelecki) i strona internetowa ZSS w Kadłubie)
3
Rekrutacja uczestników rajdu
1-19.09.2012
Rozesłanie informacji o rajdzie do szkół specjalnych powiatu (wysłanie drogą elektroniczną zaproszeń , kart zgłoszeń uczestnictwa w rajdzie oraz regulaminu)
4
Realizacja zadania
1-19.09.2012
Zakup znaczków identyfikacyjnych, czapek oraz bandam dla uczestników rajdu, rezerwacja obiadu, zamówienie autokaru, ustalenie obsługi z mediami, wybór tras, przygotowanie map i zadań
5
Przeprowadzenie rajdu
20.09.2012
Zbiórka uczestników rajdu na parkingu Muzeum Czynu Powstańczego (przywóz uczestników autokarem), rozdanie zakupionych znaczków, czapek itp., wydanie suchego prowiantu 
i wymarsz na trasę, zakończenie 
w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, rozdanie dyplomów, ognisko, wyjazd autokarem do placówek
6
Podsumowanie i zakończenie zadania
19.10-5.11.2012
Wystawa fotografii w holu budynku Starostwa Powiatowego
7
Opracowanie sprawozdania merytorycznego 
i finansowego z wykonania zadania
21.09-19.10.2012
 
 
KWOTA PRZEKAZANEJ DOTACJI
FINANSOWY WKŁAD
(ŚRODKI FINANSOWE:
 - WŁASNE
 - OBCE)
KOSZT CAŁKOWITY REALIZOWANEGO ZADANIA WKŁAD OSOBOWY
3 393,00 zł 266,24 zł
0,00 zł
5 098,13 zł 1 500,00 zł
 
Dotacja została wykorzystana w kwocie 3 331,89 zł na cel zgodny z przeznaczeniem. Pozostała kwota w wysokości 61,11 zł została zwrócona na konto starostwa w dniu 19.10.2013.
 
 
VII.            Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna – zwiększenie świadomości zagrożeń chorobami cywilizacyjnymi, asymilacja chorych w środowisku, zajęcia służące poprawie zdrowia i kondycji wraz z rehabilitacją - zwyciężyła oferta:
 
„Sprawne ciało, otwarty umysł” - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Żędowicach
z liczbą sumaryczną punktów: 341 pkt.
 
§ konkurencyjna oferta złożona przez Stowarzyszenie Odnowy Wsi Spórok zdobyła łącznie 320 punktów;
§ konkurencyjna oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji 
i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zdobyła łącznie 332 punktów.
 
 
Termin realizacji zadania: 31.05 – 10.12.2012. Oferta opiewała na łączną kwotę zadania: 4 997,00 zł, dotacja w tej wysokości została przekazana stowarzyszeniu. Propozycja stowarzyszenia to organizacja tematycznych spotkań i pogadanek skierowanych dla uczniów szkoły w Żędowicach w każdym miesiącu począwszy od maja aż do grudnia, np. sport i zabawa to fajna sprawa, kręgosłup filarem organizmu – spotkanie z rehabilitantem, spotkanie z dietetykiem, stomatologiem, wyjazdy na pływalnię, trening nordic-walking biegi przełajowe, wspólne przygotowywanie zdrowego śniadania etc.
 
LP
DZIAŁANIA W RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO
TERMIN/ MIESIĄC
1
Sport i zabawa to fajna sprawa – impreza rekreacyjno-sportowa w hali sportowej w Zawadzkiem: rozgrywki w piłce nożnej i siatkowej, gry zespołowe, konkurencje sprawnościowe
VI
2
Trzymaj formę – apel edukacyjny nt. zdrowia. Degustacja świeżych owoców, warzyw, soków
VI
3
Kręgosłup filarem organizmu – spotkanie z rehabilitantem stacji Caritas. Wykład nt. wad postawy i ich przyczyn
VI
4
Profilaktyka uzależnień – spektakle teatralne poruszające problematykę uzależnień i zdrowego stylu życzeń
VI
5
Trening umysłu – turnieje szachowe
V, XII
6
Ruch sposobem radzenia sobie ze stresem – nordic walking
IX, XI
7
Rowerem po zdrowie – wycieczka rowerowa do Centrum Edukacji Leśno-Przyrodniczej w Zawadzkiem
IX
8
Biegnij, po prostu biegnij – biegi przełajowe
IX
9
Mój piękny uśmiech – wpływ odżywiania na stan zdrowia i higieny jamy ustnej
X
10
W zdrowym ciele zdrowy duch – zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla dzieci z wadami postawy
V,VI,IX,X
11
Pływanie jest dobre na wszystko – zajęcia na pływalni Delfin w Dobrodzieniu
VI,X
12
Życie bez nałogów – warsztaty nt. zagrożeń uzależnieniami
XI,XII
13
Wiem co jem – prelekcja nt. zdrowego odżywiania i chorób związanych z zaburzeniami odżywiania
XI
14
Dzień zdrowego śniadania – nauka praktycznego przygotowania posiłku z wykorzystaniem zdrowych produktów spożywczych
XI
15
Wyjście do stacji Caritas – przekazanie życzeń świątecznych i materiałów edukacyjnych podopiecznym stacji Caritas
XII
16
Podsumowanie projektu Sprawne ciało, otwarty umysł
XII
 
 
KWOTA PRZEKAZANEJ DOTACJI
FINANSOWY WKŁAD
(ŚRODKI FINANSOWE:
 - WŁASNE
 - OBCE)
KOSZT CAŁKOWITY REALIZOWANEGO ZADANIA WKŁAD OSOBOWY
4 997,00 zł 263,00 zł 12 260,00 zł 7 000,00 zł
 
W rozliczeniu podano 175 godzin pracy wykazanej jako osobowy wkład własny (40 zł za godzinę) 
na łączną kwotę 7 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości na cel zgodny z przeznaczeniem.  
     
Każde z powyższych zadań publicznych zostało po ich zakończeniu skontrolowane przez pracowników starostwa.   

Pliki do pobrania

Wersja XML