Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SESJA RADY POWIATU STRZELECKIEGO

PROPONOWANY PORZĄDEK

SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO

w dniu 25 kwietnia 2018 r. godz. 13.00

1. Otwarcie obrad XLI sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

 1. Stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XL sesji

2. Informacja o pracy Zarządu

3. Przyjęcie sprawozdania:

 1. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z działalności PCPR w 2017 rok.

      b. Z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o niepełnosprawności w Strzelcach Opolskich za rok 2017

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Strzeleckim za rok 2017”

5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji: „Programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017”

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Strzeleckiego służebnością gruntową

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2018-2021

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2018

9. C.d. pkt 1 c. – głosowanie

10. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych

11. Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych

12. Sprawy bieżące

13. Zamknięcie obrad XLI sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

Wersja XML