Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KRUS informuje

Od 1 grudnia 2014 r. zmieniły się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent

W związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 2014 r., które wyniosło 3.781 zł 14 gr, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 grudnia 2014 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent.

Wynoszą one:

 

Waloryzacja 2015 - zasady podwyższania rent i emerytur 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 października 2014r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 poz.1682) w 2015 roku zmieniony został mechanizm waloryzacji świadczeń z powszechnego ubezpieczenia społecznego, z ubezpieczenia społecznego rolników oraz zaopatrzeniowych (w tym tzw. mundurowych) i dodatków do świadczeń.

Powyższa zmiana ma charakter incydentalny, co oznacza, że w zasadach waloryzacji zostanie zachowana dotychczasowa reguła procentowego podwyższania świadczeń, z jednoczesnym ustanowieniem progu minimalnego wzrostu świadczenia o kwotę 36 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne rolników w IV kwartale 2014 r. i I kwartale 2015 r.

Uchwałą Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z 2 września 2014 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2014 r. i I kwartale 2015 r. została ustalona w wysokości 42,00 zł za każdą osobę podlegająca temu ubezpieczeniu. Osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie opłacają 1/3 pełnej składki, tj. 14 zł.

Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (stanowiąca 10% emerytury podstawowej obowiązującej w ostatnim miesiącu poprzedniego kwartału) w IV kwartale 2014 r. i I kwartale 2015 r. pozostaje w kwocie obowiązującej w II i III kwartale br., tj. w wysokości 84 zł.

Osoby ubezpieczone w gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych opłacają składkę podstawową i dodatkową miesięczną składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, o której mowa w art. 17 ust. 4 pkt. 1-4, wynoszącą w IV kw. 2014 r. i I kw. 2015 r.:

Ustawowy termin uregulowania należnych składek za IV kwartał upływa 31 października 2014 r., a za pierwszy kwartał 31 stycznia 2015 r.

Obowiązkiem każdego płatnika składek jest samodzielne śledzenie zmian w wysokości składek i opłacanie ich każdorazowo w wysokości aktualnie obowiązującej.

Wysyłane przez KRUS druki przekazów pocztowych mają jedynie ułatwić działania rolników w tym zakresie.

Nieznajomość aktualnej wysokości składki nie zwalnia rolnika z obowiązku terminowego płacenia składek w odpowiedniej wysokości.

Wpłaty składek można dokonywać na rachunek właściwej placówki terenowej lub oddziału regionalnego KRUS, za pośrednictwem poczty lub banku.

Nieopłacenie składek w ustawowym terminie skutkuje wzrostem kwoty należności o odsetki za zwłokę, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Odsetki liczone są za każdy dzień zwłoki, począwszy od następnego dnia po upływie terminu płatności, aż do dnia dokonania zapłaty włącznie. Stopę procentową odsetek za zwłokę ustala Minister Finansów. Obwieszczenie dotyczące powyższego jest publikowane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Odpłatność za składkę zdrowotną

W 2015 i 2016 roku obowiązywać mają dotychczasowe zasady opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników.

Składka zdrowotna wynosi za każda osobę ubezpieczoną w gospodarstwie rolnym 1 zł miesięcznie od każdego hektara przeliczeniowego użytków rolnych w gospodarstwie.

Składki opłacane są w terminach kwartalnych określonych dla składek na ubezpieczenie społeczne rolników, tj.:

Tradycyjnie Kasa wraz z przekazami kwartalnymi do opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne rolników wyśle do poszczególnych płatników przekazy zobowiązujące do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za rolników i domowników prowadzących działalność rolniczą  na gruntach rolnych o powierzchni 6 hap  i więcej.

Rolnicy opłacający składki na ubezpieczenie zdrowotne od dochodu z działu specjalnego produkcji rolnej zobowiązani są opłacać składki miesięczne do 15 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni w wysokości nie niższej niż 9% kwoty minimalnego wynagrodzenia. 

Sposób opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne i ich wysokość jest zależna od zakresu prowadzonej działalności rolniczej:

W związku ze zmianą minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2015 roku najniższa miesięczna składka wynosi 158 zł (tzn. 9% x 1 750zł = 158zł);

W gospodarstwach stanowiących samoistny dział specjalny produkcji rolnej za domownika – składkę opłaca rolnik w wysokości 9% kwoty podstawy stanowiącej 33,4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, obowiązującej w IV kwartale roku poprzedniego.

Jednocześnie Kasa przypomina, że z dniem 31 stycznia 2015r. upływa termin na złożenie w KRUS przez rolnika prowadzącego działy specjalne produkcji rolnej oświadczenia o rodzaju prowadzonej działalności i przewidzianym dochodzie z prowadzonej działalności w zakresie działów specjalnych wraz z odpisem decyzji naczelnika urzędu skarbowego wydanej na podstawie deklaracji o rodzaju i rozmiarach zamierzonej produkcji rolnej lub o wysokości przewidzianego dochodu w 2015r.

Na podstawie złożonych dokumentów ustala się wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne obowiązujące w 2015r.

 

 

                                                                                              Jan Krzesiński

                                                                                              Dyrektor OR KRUS

                                                                                              W Opolu

Wersja XML