Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OFERTA w trybie pozakonkursowym - w trybie art. 19A

OFERTA w trybie pozakonkursowym - w trybie art. 19A

na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 pkt. 1, art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) oraz art. 32 ust.1  z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.)

Zarząd Powiatu Strzeleckiego uznaje za celową realizację zadania pn. „Wypłytkowanie terenu jako element budowy pomnika katyńskiego w Opolu” przez Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Opolu i zamieszcza przedmiotową ofertę / skan/ do publicznej wiadomości na okres 7 dni poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.powiatstrzelecki.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich.

Uwagi do oferty można zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 marca 2020 r. w formie pisemnej w Zespole ds. Promocji Powiatu pok. 310 (III piętro Strzeleckiego Starostwa Powiatowego, ul. Jordanowska 2) lub drogą elektroniczną na adres: pp@powiatstrzelecki.pl z dopiskiem w temacie: UWAGI - OFERTA RODZINY KATYŃSKIEJ W OPOLU.

Data zamieszczenia niniejszego ogłoszenia: 25.02.2020

Wersja XML