Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Powiatu

PROPONOWANY PORZĄDEK
SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO
w dniu 29 lipca 2020 r. godz. 13.00
1. Otwarcie obrad XXI sesji Rady Powiatu Strzeleckiego
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
4. Informacja o wyłożeniu do wglądu protokołu z poprzedniej sesji
5. Informacja o pracy Zarządu
6. Zapoznanie się ze stanem bieżącym w związku z realizacją zakupów aparatury i sprzętu oraz zadań inwestycyjnych w Szpitalu Powiatowym
7. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotycząca stanu sanitarnego Powiatu
8. Przedstawienie informacji wynikających z analizy oświadczeń majątkowych radnych i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu
9. Przedstawienie informacji wynikających z analizy oświadczeń majątkowych radnych i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu
10. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVI/174/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na które przeznacza się w 2020 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wysokości środków na ich finansowanie
11. Podjęcie Uchwały w wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2020-2024
12. Podjęcie uchwały sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2020 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany
13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Strzeleckiego w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem jest Powiat Strzelecki- Szpitala Powiatowego im. J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie przepisów prawa miejscowego
15. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
16. Interpelacje , zapytania , wnioski i oświadczenia radnych
17. Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych
18. Sprawy bieżące
19. Zamknięcie obrad XXI sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

Wersja XML