Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne projektu „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2030"

Zarząd Powiatu Strzeleckiego informuje, iż na podstawie art. 32  ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057),  art. 39, 40, 41, 54 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), w związku z art. 6a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.) oraz na podstawie § 2.1 Załącznika do Uchwały nr XLVIII/406/10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27.10.2010 r. 

w dniach od 26.11.2020r. do 16.12.2020r.


są przeprowadzane konsultacje społeczne projektu
„Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2030".

 

Projekt „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2030" jest opublikowany:

Uwagi i wnioski można składać w następujący sposób:

Projekt prognozy oddziaływania dostępny jest w załączniku.

PDFPrognoza oddziaływania na środowiskoSR Powiat Strzelecki.pdf (2,25MB)

Wersja XML