Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYNIKI KONSULTACJI projektu dokumentu „Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2030”

Na podstawie art. 32  ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057),  art. 39, 40, 41, 54 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283), w związku z art. 6a ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019r. poz. 1295) oraz na podstawie § 2.1 Załącznika do Uchwały nr XLVIII/406/10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27.10.2010 r. Zarząd Powiatu Strzeleckiego Uchwałą Nr 345/2020 z dnia 2 listopada 2020 r. ogłosił konsultacje społeczne projektu strategii, które zostały przeprowadzone w dniach 26.11.2020r. – 01.12.2020r.

Projekt dokumentu „Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2030” był opublikowany:

 1. na stronie internetowej powiatu www.powiatstrzelecki.pl w dziale Tablica ogłoszeń, Aktualności oraz w zakładce Strategia Powiatu
 2. w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiatstrzelecki.pl w dziale Ogłoszenia/ Ogłoszenia Zarządu Powiatu
 3. oraz był dostępny w Zespole ds. Promocji Powiatu w Starostwie Powiatowym
  w Strzelcach Op. przy ul. Jordanowskiej 2 w Strzelcach Op.
 4. Informacja o konsultacjach była zamieszczona w postach na profilu FB powiatu.

Konsultacje były przeprowadzone w następujących formach:

 1. konsultacji otwartych elektronicznych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: pp@powiatstrzelecki.pl oraz poprzez aktywny formularz online dostępny na internetowej stronie powiatu,
 2. zaproszenia do składania opinii listownie na adres Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2,
 3. spotkania konsultacyjnego w formie online, które odbyło się w dniu 27.11.2020 o godzinie 14:00 na platformie zoom,
 4. ustnie do protokołu - dotyczy podmiotów niewymienionych w art.5 ust 5 ustawy
  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.  

 

W efekcie przeprowadzonych konsultacji w/w projektu w formie pisemnej poprzez składanie ankiet
i stanowisk drogą poczty tradycyjnej, elektronicznej i faksem oraz w trakcie trwania spotkania online wpłynęły następujące wnioski od 3 podmiotów:

 1. uwagi zgłoszone przez Gminę Zawadzkie:
 1. Uwaga wniesiona za pomocą aktywnego formularza online - propozycja dopisania poniższej treści (strony: 53, 54 i 88)

 

 1. Uwaga wniesiona przez uczestnika spotkania online:

 

 

 

 

 

 

Wersja XML