Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYNIKI KONSULTACJI projektu „PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU POWIATU STRZELECKIEGO NA LATA 2021-2030"

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dokumentu "Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2030"  została Uchwałą Nr 356/2020 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2030" skonsultowana w terminie konsultacji społecznych, tj. w dniach od 26.11.2020 do dnia 16.12.2020r.

Projekt prognozy został opublikowany:

Uwagi i wnioski można było składać w następujący sposób:

W terminie 21-dniowych konsultacji nie zgłoszono żadnej uwagi do przedmiotowego dokumentu.

Dokument  „Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2021 - 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przekazano do zaopiniowania Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Opolu, który zaopiniował go pozytywnie (pismo  znak WOOŚ.410.2.15.2020.MO).

Dokument  przekazano również do zaopiniowania Opolskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Opolu, który także zaopiniował go pozytywnie (pismo znak: NZ.9022.I.142.2020.AW).

PDFWYNIKI KONSULTACJI - STRATEGIA ROZWOJU POWIATU STRZELECKIEGO 2021-2030.pdf (10,41MB)

Wersja XML