Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości powiatowej w Zawadzkiem

 Zarząd Powiatu Strzeleckiego

informuje

że w dniu 5 listopada 2015 roku o godzinie 900 w siedzibie Starostwa Strzeleckiego przy ul. Jordanowskiej nr 2, w  pokoju nr 114 odbędzie się drugi przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedaży nieruchomości Powiatu Strzeleckiego, położonej w Zawadzkiem przy ul. Opolskiej nr 2, zabudowanej dwoma budynkami byłej szkoły zawodowej zrealizowanymi w 1968 roku: dwukondygnacyjnym o pow. użytkowej 1219,35 mi  trzykondygnacyjnym o pow. użytkowej  2354,31 m2.

Nieruchomość oznaczona jest numerami działek : 416/1, 416/7 i 370/2  o łącznej powierzchni 3,1178 ha, karta mapy 2. W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest jako tereny usług oświaty, a działka nr  370/2 wraz  z częścią działki nr 416/1 (łącznie pas o szerokości ok. 5 metrów wzdłuż ulicy Opolskiej), oznaczona jest symbolem 1/2 KDG – teren układu komunikacyjnego, ulica Opolska.

Obecnie opracowywany jest nowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Zawadzkie, w którym planuje się zmianę przeznaczenia na tereny usług publicznych (administracji, oświaty, opiekuńczo-wychowawcze, zdrowia, kultury, łączności, sportu, opieki społecznej, sądy, prokuratury, placówki szkolno-wychowawcze) oraz usługi pocztowe i obiekty bezpieczeństwa publicznego (areszty śledcze, obiekty obronności państwa i.t.p.), jako uzupełnienie przeznaczenia  dopuszcza się mieszkania funkcyjne oraz usługi nieuciążliwe, w przypadku likwidacji usług publicznych obiekty i tereny te mogą być przeznaczone pod zabudowę usługową lub mieszkaniową.

Nieruchomość jest  wpisana w księdze wieczystej nr OP1S/00009498/8, bez obciążeń.

Obecnie nieruchomość znajduje się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  w Zawadzkiem z siedzibą przy ul. Krótkiej nr 1. W przypadku wyłonienia nabywcy nieruchomości trwały zarząd zostanie wygaszony.  W celu zbycia nieruchomości w dniu 7 lipca 2015 roku przeprowadzono pierwszy przetarg ustny, nieograniczony.

 

Cena wywoławcza nieruchomości –  1 995 000,00 zł.

Minimalne postąpienie ceny –  19 950,00 zł

Wadium  (płatne w pieniądzu) -  99 750,00 zł 

 

Wadium należy wpłacić do dnia 2 listopada 2015 r. na konto Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, Bank Spółdzielczy Leśnica, Oddział Strzelce Opolskie, na rachunek nr 52 8907 1089 2002 0090 0007 0006.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy w terminie wskazanym przez sprzedającego – przepada.

Nabywca ponosi także  koszty związane z zawarciem umowy notarialnej.

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (j.t. w Dz.U. z 2011 r. Nr 177  poz. 1054 ze zm.).

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 110, telefon nr  77-4401-740.

Zdjęcia nieruchomości dostępne na stronie internetowej Powiatu Strzeleckiego www.powiatstrzelecki.pl.  w zakładce „Starostwo”, „Nieruchomości” oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML