Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSPIERAMY NAJLEPSZYCH

Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza w dniach od 7 do 18 grudnia br. nabór wniosków stypendialnych w ramach programu stypendialnego "Wspieramy najlepszych", realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020. Program pomocy stypendialnej skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego, szczególnie uzdolnionych między innymi w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych, informatycznych i języków obcych, dla których sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

Regulamin oraz wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest poniżej oraz w sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy, ul. Piastowska 14 pokój 615; 45-082 Opole

Do wniosku załącza się:
- załącznik nr 1 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika projektu;
- załącznik nr 2 – oświadczenie o miejscu zamieszkania;
- w przypadku, gdy uczeń/uczennica ubiegający/ca się o stypendium legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia – potwierdzoną za zgodność z oryginałem

Wnioski należy złożyć do 18 grudnia do godziny 14.00 w Departamencie Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14, pokój 615 45-082 Opole
Wnioski złożone przed lub po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych!

Pliki do pobrania:

wniosek

regulamin

zalacznik nr 1

zalacznik nr 2

źródło: www.opolskie.pl

Wersja XML