Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SESJA RADY POWIATU - 27.04.2016

PROPONOWANY PORZĄDEK

SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO

W DNIU 27 KWIETNIA 2016 R. GODZ. 13.00

1. Otwarcie obrad XIX sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

a) stwierdzenie prawomocności obrad
b) 
przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
c) 
przyjęcie protokołu z XVIII sesji

2. Informacja o pracy Zarządu.

3. a) Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
        w Strzelcach Opolskich za rok 2015 r.

    b) Przyjęcie sprawozdania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
       z działalności PCPR za rok 2015 r. z zakresu realizacji Ustawy  o wspieraniu rodziny
       systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r.

    c) Przyjęcie rocznego sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej
        za rok 2015

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Strzeleckim za rok 2015

5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014-2016”

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich umowy dzierżawy nieruchomości

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich umowy dzierżawy nieruchomości

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”

9. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Strzeleckiego na lata 2015-2018”

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Strzeleckiego pomocy finansowej gminie Ujazd

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę XV/152/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2016

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2016-2019

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2016

14. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV/154/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie   zatwierdzenia planu finansowego i  inwestycyjnego na rok 2016 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich 

15. C.d. pkt 1 c. – głosowanie.

16. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.

17. Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych.

18. Sprawy bieżące.

19. Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Powiatu Strzeleckiego.

 

Wersja XML