Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SESJA RADY POWIATU - 27.07.2016

PROPONOWANY PORZĄDEK

SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO

W DNIU 27 LIPCA 2016 R. GODZ. 13.00

1. Otwarcie obrad XXII sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

a) stwierdzenie prawomocności obrad

b) przedstawienie i przyjęcie porządku obrad

c) przyjęcie protokołu z XXI sesji

2. Informacja o pracy Zarządu

3. Sytuacja w służbie zdrowia – prowadzenie polityki informacyjnej przez szpital oraz obsługi pacjenta; realizacja zakupów aparatury i sprzętu oraz zadań inwestycyjnych.

4. Przedstawienie informacji wynikających z analizy oświadczeń majątkowych radnych i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu

5. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotycząca stanu sanitarnego powiatu

6. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla powiatu strzeleckiego za lata 2014-2015

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Strzeleckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

8. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017”.

9. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia „Wieloletniego Programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2019”.

10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą powiatową

11. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia z budżetu Powiatu Strzeleckiego pomocy finansowej Gminie Leśnica

12. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na które przeznacza się w 2016 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wysokości środków na ich finansowanie

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2016-2019

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2016

15. C.d. pkt 1 c. – głosowanie

16. Interpelacje, zapytania wnioski i oświadczenia radnych

17. Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych

18. Sprawy bieżące

19. Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

 

Wersja XML