Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SESJA RADY POWIATU - 28.09.2016

PROPONOWANY PORZĄDEK

SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO

W DNIU 28 WRZEŚNIA 2016 R. GODZ. 13.00

 

1. Otwarcie obrad XXIII sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

a) stwierdzenie prawomocności obrad

b) przedstawienie i przyjęcie porządku obrad

c) przyjęcie protokołu z XXII sesji

2. Informacja o pracy Zarządu

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego za pierwsze półrocze 2016 roku

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przedstawionej przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2016 roku planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2016 roku planu finansowego samorządowej instytucji kultury, dla której Organizatorem jest Powiat Strzelecki – Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Op.

7. Debata oświatowa - informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Strzeleckiego za rok szkolny 2015/2016

8. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Strzeleckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuniecie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

10. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia z budżetu Powiatu Strzeleckiego pomocy finansowej Gminie Leśnica

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora i pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Urzędu Pracy

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Szpitala Powiatowego im. Prałata Józefa Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich

15. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIX/192/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2016 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki- Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań celem przystąpienia do spółki i nieodpłatnego zbycia jednej akcji przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich Spółka Akcyjna

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2016-2019

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2016

19. C.d. pkt 1 c. – głosowanie

20. Interpelacje, zapytania wnioski i oświadczenia radnych

21. Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych

22. Sprawy bieżące

23. Zamknięcie obrad XXIII sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

 

Wersja XML