Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Kadłubie i w Zawadzkiem

ZARZĄD POWIATU STRZELECKIEGO

 

Działając na podstawie art. 25 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku
(Dz. U. 2016 r. poz. 930 ze zm.) oraz art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz. 239 ze zm.)
i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. 2012, poz. 964) oraz na podstawie Uchwały
Nr XXII/215/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi
i innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2019”

ogłasza:

OTWARTY KONKURS OFERT DLA PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH
W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA POWIERZENIE REALIZACJI NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ PUBLICZNYCH:

I. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Zawadzkiem – 110 osób płci męskiej.
Kwota dotacji: 2.198.427,00 zł

II. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Kadłubie – 110 osób płci męskiej.
Kwota dotacji: 1.951.413,00 zł

 

Treść całego ogłoszenia wraz z Uchwałą Zarządu Powiatu Strzeleckiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych dostępne są w załącznikach oraz na:
http://bip.powiatstrzelecki.pl/?a=4095

Ogłoszenie

Uchwała Nr 371 Zarządu Powiatu Strzeleckiego

Regulamin

Projekt umowy dzierżawy DPS Kadłub

Projekt umowy dzierżawy DPS Zawadzkie

Dodatkowa informacja DPS Kadłub

Dodatkowa informacja DPS Zawadzkie

Sprostowanie do ogłoszenia i regulaminu

Wersja XML